Algemene voorwaarden

 Televentas BVBA zal alle gegevens die zij verwerft bij de uitoefening van deze samenwerking strikt persoonlijk en discreet behandelen.

 1. Televentas BVBA verbindt zich ertoe alle zorgen te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht.
 2. Bij de opstelling en presentatie van de diensten van Televentas BVBA zal uitsluitend rekening worden gehouden met de gegevens zoals die door de Klant worden
 3. De Klant dient Televentas BVBA tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de bij sluiting van deze opdracht verstrekte informatie. Eventuele schade geleden door Televentas BVBA of door de Klant ten gevolge van het niet tijdig bekendmaken van deze wijziging blijft steeds ten laste van de Klant.
 4. De diensten van Televentas BVBA worden enkel verstrekt voor het overeengekomen gebruik. De Klant mag deze niet, noch geheel noch gedeeltelijk ter beschikking stellen, doorverkopen, verhuren of proberen te herverkopen of verhuren, aan eender welke derde partij, tegen eender welke
 5. In alle gevallen van annulering door de Klant vooraleer de opdracht werd aangevat, zal er een vergoeding verschuldigd zijn van 25% van de globale prijs zoals opgenomen in deze
 6. In alle gevallen van beëindiging door de Klant nadat de opstart heeft plaatsgevonden, blijven alle vergoedingen zoals opgenomen in deze opdracht Televentas BVBA behoudt het recht om de volledige betaling te eisen.
 7. Ieder protest tegen een verkoopfactuur dient Televentas BVBA te bereiken binnen de 5 werkdagen na de verzending van deze factuur, en dit per aangetekend schrijven. Bij de ontstentenis daarvan zal deze factuur in haar gehaal als aanvaard beschouwd worden. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of uit te
 8. De facturen zijn contant betaalbaar op hun vervaldag. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de factuur op hun vervaldag, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan de basisrentevoet van het kaskrediet verhoogd met 2%, met een minimum van 12% per jaar, op het openstaande saldo verschuldigd tot op de dag der volledige betaling. Het verschuldigde bedrag wordt in voormeld geval van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125
 9. Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch De rechtbanken van Hasselt zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

GDPR modaliteiten

 1.  Televentas bvba verbindt zich ertoe geen e-mail of marketing acties op te zetten met uitzondering van een informatieve mail op vraag van de prospect tijdens de belactie. Deze vraag om meer informatie moet duidelijk en onomslachtig te interpreteren zijn.
 2. Televentas bvba neemt enkel telefonisch contact op met prospecten die voor ontvangst van de database reeds gecrosscheckt zijn met de Do-Not-Call-Me lijst.
 3. Alle klachten, opmerkingen of opt-outs zullen door Televentas bvba in de desbetreffende database worden geregistreerd en lokaal in het GDPR datalog als wordt de klant binnen de 24uur op de hoogte gebracht hiervan.
 4. Indien Televantas bvba een datalek ontdekt zal het binnen de wettelijk verplichte 72 uur zowel klant als de officiële instanties hiervan op de hoogte brengen.
 5. Televentas bvba legt een bewaartermijn van 3 jaar op alle databases en persoonsgegevens, deze termijn gaat in na afloop van de laatste overeenkomst.
 6. Televentas bvba is niet aansprakelijk voor ontvangen data, deze blijft te allen tijde eigendom van de klant. Deze data kunnen we in 2 categorieën onderscheiden; data rechtstreeks aangeleverd door de klant of data die Televentas bvba aankoopt via externe kanalen en doorfactureert aan de klant waardoor deze bijgevolg eigenaar wordt van de data.

Privacy policy

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.televentas.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.televentas.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Televentas en specifiek www.televentas.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@televentas.be.

4) Monitoren gedrag bezoeker
www.televentas.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, .

5) Gebruik van cookies
www.televentas.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen
Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.televentas.be kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.televentas.be.